Η SGA έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για Βιομηχανίες Μαρμάρων με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου. Το λογισμικό αυτό στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο SGA ERP-BUDGET|MRP|CRM, στο οποίο ενσωματώθηκαν ειδικές λειτουργίες για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κλάδου.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλύπτει η εφαρμογή για βιομηχανίες μαρμάρων είναι:

  • Παρακολούθηση των ειδών αποθήκης εκτός από τον λογιστικό κλασικό τρόπο (λογιστική αποθήκη) και κατά αριθμό βράχου και αριθμό πλάκας, για την παρακολούθηση του κάθε βράχου και κάθε πλάκας χωριστά λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών.
  • Ειδικό σύστημα παραγγελιοληψίας, με πλήρη καταγραφή όλων των λεπτομερειών της παραγγελίας ανά είδος, όπως διαστάσεις, εργασίες, σχέδια κ.α.
  • Το σύστημα παραγγελιοληψίας παράγει αυτόματα και παρακολουθεί, τις εντολές παραγωγής, τις ανάγκες πρώτων υλών και τον προγραμματισμό παραγωγής σε εβδομαδιαία βάση.
  • Παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, από την επεξεργασία των βράχων, το σχίσιμο των βράχων σε πλάκες, την αυτόματη αρίθμηση των παραγομένων πλακών και σύνδεση με τον βράχο προέλευσης, την κατεργασία των πλακών και όλων των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές μέχρι και την μετακίνηση των βράχων και των πλακών. Η αναλυτική καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται ανά παραγγελία, με τον χρόνο χρήσης των μηχανών και των εργαζομένων, καθώς επίσης και τις αναλώσεις των πρώτων υλών (πλάκες) και βοηθητικών υλών. Αυτόματη παραγωγή εγγραφών όλων των αποθηκών.
  • Πλήρη βιομηχανική κοστολόγηση ανά παραγγελία, σε σύνδεση με την καταγραφή της παραγωγής, της μισθοδοσίας και της αναλυτικής λογιστικής.
  • Πλήρες σύστημα CRM άμεσα συνδεδεμένο με το ERP, καθώς επίσης και πλήρες σύστημα διαχείρισης προσφορών με πλήρη στατιστικά στοιχεία.
  • Προκοστολόγηση προσφορών - παραγγελιών.
  • Παρακολούθηση προϋπολογισμού και απολογισμού με συγκριτικά στοιχεία.