Η SGA προσφέρει μια δυναμική σουίτα υποστηρικτικών εφαρμογών για φορείς διαχείρισης ύδατος, δηλαδή ΔΕΥΑ και στους Δήμους.

Η σουίτα αποτελείται από τις εφαρμογές που περιγράφονται πιο κάτω:    

 1. Απομακρυσμένη λήψη ενδείξεων υδρόμετρου
 2. Πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου ύδατος
 3. Ορθολογική κοστολόγηση του πόσιμου ύδατος
 4. Σενάρια τιμολογιακής πολιτικής ανά ποσότητα κατανάλωσης
 5. Πλατφόρμα καταχώρησης ενδείξεων υδρομέτρων από καταναλωτές

Πιο αναλυτικά για τις εφαρμογές:

 1. Απομακρυσμένη λήψη ενδείξεων υδρομέτρου

Το ειδικό mobile λογισμικό εντοπίζει τα location των υδρομέτρων. Εάν βρει πολλές διευθύνσεις με το ίδιο location, εμφανίζει την λίστα αυτών και ο χρήστης επιλέγει την ακριβή διεύθυνση της οικοδομής και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής, τα ονοματεπώνυμα των καταναλωτών της οικοδομής.

Ειδική εφαρμογή, η οποία λαμβάνει τα δεδομένα όλων των υδρομέτρων, ενημερώνει το σύστημα με τα εξής στοιχεία:

 • Αριθμός – κωδικός υδρόμετρου
 • Ένδειξη κατανάλωσης
 • Ημερομηνία και ώρα ένδειξης
 • Κωδικός χρήστη

 

 1. Πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου ύδατος

Επειδή η λήψη ενδείξεων σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, είναι αναγκαίο πολλές φορές να εκδίδονται λογαριασμοί με πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου ύδατος.

Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές λαμβάνουν λογαριασμό κατά σταθερά χρονικά διαστήματα και δεν παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι καταναλωτές να πληρώνουν την κατανάλωση π.χ. ανά τρίμηνο, ορισμένοι ανά εξάμηνο και άλλοι ανά έτος.

Με ειδική εφαρμογή, η οποία συνδέεται με το μηχανογραφικό σύστημα του διαχειριστή υδάτων λαμβάνει μέσω views τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου νερού για όλους τους καταναλωτές.

Με τα δεδομένα αυτά η εφαρμογή επιλέγει για ποιους καταναλωτές θα γίνει πρόβλεψη κατανάλωσης και με ειδικό αλγόριθμο, υπολογίζεται η πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου νερού.

Ειδικό λογισμικό μεταφέρει στο μηχανογραφικό σύστημα του διαχειριστή υδάτων, αρχείο που περιέχει καταναλωτές με την πρόβλεψη κατανάλωσης, για την έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης με την ένδειξη «πρόβλεψη».

Ειδικό λογισμικό στην επόμενη καταμέτρηση θα δίνει προτεραιότητα για όσους καταναλωτές έχει γίνει πρόβλεψη, ώστε να καταγραφούν οι νέες ενδείξεις αυτών και σ’ όσους δεν θα γίνει καταμέτρηση με πρόβλεψη. Με αυτόν τον τρόπο η πρόβλεψη κατανάλωσης γίνεται σταδιακά για όλους τους καταναλωτές.

Έτσι εκδίδονται λογαριασμοί ανά σταθερό χρονικό διάστημα για όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα αν θα είναι με καταμέτρηση ή με πρόβλεψη.

Με την εναλλαγή έκδοσης λογαριασμών με πρόβλεψη – καταμέτρηση και με την έκδοση δυο λογαριασμών, η κατανάλωση αυτοδιορθώνεται.

 

 1. Ορθολογική κοστολόγηση του πόσιμου ύδατος

Ειδικό λογισμικό κοστολόγησης, το οποίο σε σχέση με τις ετήσιες καταναλώσεις ύδατος και τα οικονομικά δεδομένα, υπολογίζει το κόστος ύδατος αν κυβικό μέτρο και ανά περιοχή.

Ειδικά views αντλούν από το υπάρχων μηχανογραφικό σύστημα του διαχειριστή υδάτων οικονομικά δεδομένα, καθώς επίσης στοιχεία κατανάλωσης  από το μηχανογραφικό σύστημα του.

Ενδεικτικά ετήσια οικονομικά δεδομένα:

 • Κόστη μισθοδοσίας,
 • Κόστη συντήρησης δικτύου ύδατος,
 • Κόστη συντήρησης αντλιοστασίων,
 • Κόστη αντικατάστασης υδρομέτρων και
 • Λοιπά κόστη διαχείρισης του οργανισμού (γενικά έξοδα).

Ετήσια δεδομένα κατανάλωσης:

 • Καταναλώσεις ύδατος όλων των καταναλωτών ανά περιοχή.
 • Χιλιομετρικές αποστάσεις των αντλιοστασίων μέχρι τις περιοχές των καταναλωτών,

Υπολογίζεται ένα μέσο κόστος πόσιμου νερού για όλους τους καταναλωτές και ένα μέσο κόστος νερού ανά περιοχή.

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αναφορών που παρουσιάζουν πιθανές αποκλίσεις κατανάλωσης καθώς και σύστημα ειδοποιήσεων σε περίπτωση αποκλίσεων

 1. Σενάρια τιμολογιακής πολιτικής ανά ποσότητα κατανάλωσης

Ειδική εφαρμογή για τον σχεδιασμό αλγορίθμων (δημιουργία πολλών σεναρίων) για τις νέες τιμολογιακές πολιτικές με κλίμακα κατανάλωσης.

Τα σενάρια τιμολογιακής πολιτικής και σε σχέση με την εφαρμογή της κοστολόγησης, δίνουν την δυνατότητα στην διοίκηση του οργανισμού, να σχεδιάζει έγκαιρα, τις δραστηριότητες του οργανισμού (επενδύσεις, κλπ), και την τιμολογιακή πολιτική χρέωσης πόσιμου ύδατος. Έτσι η διοίκηση μπορεί να καταρτίσει αξιόπιστο προϋπολογισμό του οργανισμού.

 1. Πλατφόρμα καταχώρησης ενδείξεων υδρομέτρων από καταναλωτές

Σε ειδική πλατφόρμα ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να εισάγει στην εφαρμογή την ένδειξη του υδρόμετρου του σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Ο καταναλωτής κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, γίνεται ταυτοποίησή του, με τα στοιχεία που υπάρχουν στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού και αποκτά κωδικό χρήστη και password για την χρήση της πλατφόρμας.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που τα ορίζει ο οργανισμός, ο χρήστης καταναλωτής, μπορεί να «μπαίνει»  στον λογαριασμό του και να εισάγει την ένδειξη του υδρόμετρου του. Ακόμη, μπορεί να ενημερώνεται με πληροφορίες των  καταναλώσεών του και άλλες σχετικές πληροφορίες που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν.

Στην καταχώρηση ένδειξης το σύστημα διεξάγει πιθανούς ελέγχους ορθότητας. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των καταχωρήσεων πριν την οριστική είσοδο στο σύστημα και τιμολόγηση.