Λειτουργικότητες της εφαρμογής WebΕπιμελητήριο

 • Προεγγραφές νέων επιχειρήσεων
 • Εγγραφές νέων ατομικών επιχειρήσεων
 • Τροποποιήσεις στοιχείων επιχειρήσεων για όλες τις νομικές μορφές
 • [+] Τροποποιήσεις γενικών στοιχείων
 • [+] Προσθήκη - κατάρηση ΚΑΔ
 • [+] Προσθήκη - κατάργηση υποκαταστημάτων
 • [+] Προσθήκη - διαγραφή - μεταβολή μελών εταιρειών
 • Ενεργοποίηση ΚΑΔ με φύλλο μεταβολών από ΔΟΥ
 • Λύση επιχειρήσεων
 • Κατάθεση φακέλου ισολογισμού
 • Κατάθεση φακέλου έγκρισης ΓΣ για οικονομικές καταστάσεις


Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικό μελών επιχειρήσεων (ιστορικό)
 • Πιστοποιητικό καταστατικών εταιρειών (ιστορικό)


Ειδικά μητρώα

 • Ανανέωση συμβολαίων αστικής ευθύνης ασφαλιστών
 • Ανανέωση αδειών ασφαλιστών
 • Προσθήκη νεών ειδικών μητρώων


Προεγγραφές νέων μελών:

Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στα νέα μέλη του Επιμελητηρίου που θέλουν να κάνουν προεγγραφή, μέσα από την πλατφόρμα του Επιμελητηρίου, να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των νέων επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή θα ελέγχει αυτόματα την μοναδικότητα της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (αν υπάρχει).

Αν η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι μοναδικοί, το υποψήφιο μέλος θα τυπώνει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες οι αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά, θα τις «βλέπει» ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική «Βεβαίωση προεγγραφής» αν είναι ατομική επιχείρηση ή την «Πράξη προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιρειών».

Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο εισπράτει κάποιο ποσό για την προεγγραφή, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα έναν ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής, τον γνωστοποιεί με e-mail στον αιτούντα, ο οποίος μπορεί με web baking να πληρώσει τον οφειλόμενο ποσό.

Με την αποστολή του mail, Θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής του «Μητρώου» και θα ακολουθούνται όλες οι σχετικές ενέργειες, όπως αν το μέλος πήγαινε στο επιμελητήριο.

Εγγραφές νέων μελών:

Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στα νέα μέλη του Επιμελητηρίου, που θέλουν να κάνουν εγγραφή μέσα από την πλατφόρμα του Επιμελητηρίου, να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των νέων επιχειρήσεων.

Το νέο μέλος θα μπορεί να αναζητεί στην εφαρμογή, την προεγγραφή που έχει κάνει είτε διαδικτυακά, είτε στο επιμελητήριο και να συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει. Χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει κάνει προεγγραφή.

Ανάλογα την νομική μορφή της νέα επιχείρησης, η εφαρμογή θα ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς επίσης και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για κάθε εγγραφή. Τα έγγραφα θα σαρώνονται και θα επισυνάπτονται σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Θα γίνεται πάλι έλεγχος στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, να είναι μοναδικοί, τότε το υποψήφιο μέλος θα έχει την δυνατότητα να τυπώσει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες οι αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά, θα τις «βλέπει» ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή απόκτησης κωδικού και PIN.

Με την αποστολή του mail, Θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής του «Μητρώου» και θα ακολουθούνται όλες οι σχετικές ενέργειες, όπως αν το μέλος πήγαινε στο επιμελητήριο.

Έτσι το νέο μέλος θα μπορεί, χρησιμοποιώντας το PIN, να πληρώσει τις ανάλογες συνδρομές του και να εκδώσει την βεβαίωση για την ΔΟΥ ή το γενικό πιστοποιητικό.

Τροποποιήσεις στοιχείων επιχειρήσεων – λύση επιχειρήσεων:

Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου που θέλουν να κάνουν κάποια μεταβολή – λύση, μέσα από την πλατφόρμα του Επιμελητηρίου, να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μεταβολών – διαγραφών των επιχειρήσεων.

Το μέλος χρησιμοποιώντας το PIN του θα μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία της επιχείρησής του, που αλλάζουν.

Ανάλογα την νομική μορφή της επιχείρησης, η εφαρμογή θα ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς επίσης και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για κάθε μεταβολή - διαγραφή. Τα έγγραφα θα σαρώνονται και θα επισυνάπτονται σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Το μέλος θα έχει την δυνατότητα να τυπώσει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Όλες οι αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά, θα τις «βλέπει» ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή ενημέρωσης, ότι οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, ότι μπορεί να πληρώσει (αν υπάρχουν) τις οφειλές του και να εκδώσει το πιστοποιητικό που θέλει.

Για το οφειλόμενο ποσό των ανακοινώσεων στο ΓΕΜΗ, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα έναν ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής, τον γνωστοποιεί με e-mail στον αιτούντα, ο οποίος μπορεί με web baking να πληρώσει τον οφειλόμενο ποσό

Μετά την αποστολή του mail, Θα ενημερώνονται αυτόματα όλοι οι απαραίτητοι πίνακες της εφαρμογής του «Μητρώου» και θα ακολουθούνται όλες οι σχετικές ενέργειες, όπως αν το μέλος πήγαινε στο επιμελητήριο.

Έτσι το νέο μέλος θα μπορεί, χρησιμοποιώντας το PIN, να πληρώσει τις ανάλογες συνδρομές του και να εκδώσει την βεβαίωση για την ΔΟΥ ή ένα γενικό πιστοποιητικό.

Ειδικά μητρώα

Ανανέωση συμβολαίων

Το μέλος, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, θα έχει την δυνατότητα να τυπώσει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Το μέλος θα μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία του συμβολαίου, ασφαλιστική εταιρεία, αριθμό συμβολαίου και λήξη, να σαρώνει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης και το επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής

Όλες οι αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά, θα τις «βλέπει» ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή ενημέρωσης, ότι οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, ότι μπορεί να περάσει από το Επιμελητήριο, για παραδώσει το πρωτότυπο συμβόλαιο και να πάρει στο σχετικό πιστοποιητικό.

Ανανέωση αδειών

Το μέλος, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, θα έχει την δυνατότητα να τυπώσει την σχετική αίτηση, που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, θα την υπογράφει, θα την σαρώνει και θα την επισυνάπτει σε ειδικό σημείο της εφαρμογής.

Το μέλος θα μπορεί να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ανανέωση της άδειας, να σαρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να τα επισυνάψει σε ειδικά σημεία της εφαρμογής.

Όλες οι αιτήσεις που γίνονται διαδικτυακά, θα τις «βλέπει» ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Επιμελητηρίου, θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους και θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (πατώντας ένα πλήκτρο), στο mail που έχει δηλώσει, την σχετική επιστολή ενημέρωσης, ότι οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, ότι μπορεί να περάσει από το Επιμελητήριο, για παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα και να παραλάβει την ταυτότητά του.

Γενικές παρατηρήσεις

 • Διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση των οφειλών των μελών προς το Επιμελητήριο
 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν κάποια ευχέρεια στην χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, θα μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές τους μέσω διαδικτύου
 • Τα έντυπα που πρέπει να κατατίθενται πρωτότυπα στο Επιμελητήριο, θα πρέπει να στέλνονται ταχυδρομικά. Η εφαρμογή θα γνωστοποιεί σχετικά τα μέλη
 • Οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου, θα κάνουν μόνο ελέγχους, δεν θα κάνουν καμία καταχώρηση. Οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, π.χ. μετά τις 14:00