Η “SGA - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), για Επιμελητήρια (Ν.Π.Δ.Δ.) και ERP/CRM/MRP για Βιομηχανικές – Εμπορικές Επιχειρήσεις.  Τα προϊόντα της SGA λειτουργούν σε περιβάλλον windows, για την ανάπτυξη των οποίων η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων MsSQL και MySQL server.

 Η εταιρία ασχολείται ακόμη: με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων Η/Υ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο, την εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων τύπων εξυπηρετών, όπως data, terminal, e-mail, fax, web servers κ.α., χρησιμοποιώντας λογισμικά προϊόντα της Microsoft, καθώς επίσης και την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών σταθμών εργασίας.

 Τέλος, αναλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, με πλήρη ενσωμάτωση αυτών στις λογισμικές της εφαρμογές.

 Η υποστήριξη των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται εξ' αποστάσεως, χρησιμοποιώντας λογισμικά απομακρυσμένης υποστήριξης και αν χρειάζεται, με την επιτόπια επίσκεψη ειδικού τεχνικού.

 Τα λογισμικά προϊόντα της SGA, μπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα από πολλούς και διαφορετικούς φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

 Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται η κατασκευή και λειτουργία εξειδικευμένων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ), για την πλήρη μηχανογραφικά κάλυψη των επιχειρήσεων. Η SGA αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, η οποία απαιτεί την απόλυτη προσαρμογή των λογισμικών της προϊόντων στα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

 Φιλοσοφία της SGA είναι οι εφαρμογές να προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι η επιχείρηση να προσαρμόζει τις διαδικασίες της σε αυτές.