Διαχείριση Μητρώου καλλιεργητών

 • Στοιχεία που περιγράφουν ένα μέλος τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά του ΟΣΔΕ.
 • Οικονομικές καρτέλες τους.
 • Δυνατότητα επισύναψης των διαφόρων εγγράφων που προσκομίζουν στο Οργανισμό (αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, φωτογραφίες κ.α.).
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS ή e-mail, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα μέσω του συστήματος κατόπιν επιλογών σας.

 

Διαχείριση Μητρώου Αγροτεμαχίων

 • Η Διαχείριση Αγροτεμαχίων, σας δίνει τη δυνατότητα να τα περιγράψετε με λίγες ή πολλές πληροφορίες πλήρως προσαρμοσμένες στα αρχεία του ΟΣΔΕ. Μερικές από τις πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στα αγροτεμάχια είναι:
 • Αγρόκτημα, Περιοχή, Διώρυγα, Κανάλι, Καλλιέργεια, Έκταση Ολική και Αρδεύσιμη σε m2 ή στρέμματα κ.α.
 • Ιστορικό (οικονομικό & ιδιοκτησιακό) των αγροτεμαχίων από την πρώτη δήλωσή του στον Οργανισμό,
 • Σύνδεση αγροτεμαχίου με πολλούς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές, με δυνατότητα διατήρησης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν στο αγροτεμάχιο.


Χρεώσεις

 • Οι Χρεώσεις των αγροτεμαχίων γίνονται μαζικά ή και μεμονωμένα με τη δήλωση του αγροτεμαχίου.
 • Αυτόματη ενσωμάτωση χρεώσεων στην οικονομική καρτέλα του μέλους ιδιοκτήτη ή καλλιεργητή, ανάλογα με το πώς λειτουργεί ο Οργανισμός.
 • Μαζική χρέωση Διάφορων Χρεώσεων (πρόστιμα, ταχυδρομικά τέλη κ.ά.) με παραμετρικό σχεδιασμό των κινήσεων.
 • Δυνατότητα Συμψηφισμών υπολοίπων μεταξύ μελών.


Τιμοκατάλογοι

 • Οι Τιμές Χρέωσης των αγροτεμαχίων καταχωρούνται σε Ειδικό Τιμοκατάλογο και μπορούν να επηρεάζονται βάσει των σχετικών αποφάσεων και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε Οργανισμού, από παραμέτρους όπως:
 • Το αγρόκτημα,
 • Την περιοχή,
 • Την καλλιέργεια,
 • Τον τρόπο άρδευσης κ.ά.
 • Η καταχώρησή τους γίνεται μαζικά ή μεμονωμένα.


Ταμείο / Εισπράξεις

 • Οι Εισπράξεις γίνονται:
 • Είτε με ταυτόχρονη έκδοση διπλοτύπου
 • Είτε με απλή καταχώρηση των χειρόγραφων
 • Πάντα με αντιστοίχιση οφειλών-πληρωμών και ταυτόχρονη-αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του μέλους, του αγροτεμαχίου, των Λογιστικών Βιβλίων και του Ταμείου.
 • Η πληρωμή ενός αγροτεμαχίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με αξιόγραφα με παρακολούθηση όλου του «ιστορικού» των αξιόγραφων.


Εκπτώσεις / Επιβαρύνσεις

 • Οι εκπτώσεις και οι τόκοι υπολογίζονται :
 • Με μαζική διαδικασία υπολογισμού και καταχώρησής τους επί επιλεγμένων από τον χρήστη οφειλών ή
 • Κατά την είσπραξη οφειλών υπολογίζονται αυτόματα οι εκπτώσεις ή οι τόκοι που αναλογούν στην περίοδο που θα γίνει, βάσει ειδικού πίνακα εκπτώσεων/τόκων.