Πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 27001:2013

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 και 14001

 

Η SGA Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης στοχεύοντας στη επίτευξη των ακόλουθων αντικειμενικών σκοπών:

α. συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της,
β. συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει θέσει ως προϋπόθεση την:

(α) συνεχή παρακολούθηση των απαιτήσεων που διέπουν τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων καθώς και σχετικών απαιτήσεων τρίτων μερών.

(β) την συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης (γ) την συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών κινδύνων από τη λειτουργία της

(γ) την συνεχή παρακολούθηση εφαρμογής των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές λειτουργίας,

(δ) τον συστηματικό έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών και

(ε) την συνεχή διερεύνηση των απαιτήσεων και παραπόνων των πελατών και ικανοποίηση αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε σχετικό εντοπισμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Σ.Δ. η Διοίκηση έχει δεσμευτεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων. Δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί επίσης η τακτική εκπαίδευση και η διαρκής καθοδήγηση όλων των εργαζομένων η εργασία των οποίων επηρεάζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης ενώ αποτελεί συνεχή μέριμνα η τήρηση και  βελτίωση ποιοτικών συνθηκών εργασίας.

Τέλος, αναγνωρίζοντας όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες της ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου δυναμικού της, η διοίκηση της SGA Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. μεριμνά για την ευαισθητοποίηση αυτών στις αρχές της ποιότητας και της περιβαλλοντικής μέριμνας σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξη σχέσεων μακρόχρονης και αμοιβαία επικερδούς συνεργασίας.

 

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 27001

 Η SGA Α.Ε.

ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και εμπορίας λογισμικού.

 Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών και καινοτόμων διαδικασιών.

 Η SGA Α.Ε. εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών / Προσωπικών Δεδομένων που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών/ Προσωπικών Δεδομένων, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της

 Η SGA Α.Ε. εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.