Η SGA ανέπτυξε μια σειρά από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για οργανισμούς, που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τόσο στα γραφεία τους, όσο και μέσω διαδικτύου, καλύπτοντας πλήρως τις μηχανογραφικές ανάγκες τους.

 

Ειδικά για τα Επιμελητήρια ενδεικτικά αναφέρονται:

 

SGA Διαχείριση Μητρώου - Συνδρομών Επιμελητηρίων

 

Η εφαρμογή αποτελεί μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για Επιμελητήρια  και οργανισμούς, που διαχειρίζονται εγγεγραμμένα μέλη. Δίνει λύσεις στις απαιτήσεις  των καθημερινών επαναλαμβανόμενων εργασιών ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλές εξειδικευμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, τον αυτόματο υπολογισμό συνδρομών, την παραγωγή στατιστικών των μελών, την παρακολούθηση πρωτοκόλλου, την διαχείριση εξειδικευμένων κλάδων (ασφαλιστές, αργυροχρυσοχόους, εξαγωγείς κλπ).

 

Βασικές λειτουργίες του «SGA Διαχείριση Μητρώου - Συνδρομών»

 

 • Διαχείριση γενικού μητρώου επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση μητρώου μελών (φυσικά πρόσωπα).
 • Διαχείριση όλων των ειδικών μητρώων.
 • Διαχείριση μητρώου επιχειρήσεων που εγγράφονται μόνο στο ΓΕΜΗ.
 • Διαχείριση μητρώου προεγγραφών επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων των επιχειρήσεων του γενικού μητρώου και των ειδικών μητρώων, με όλα τα στοιχεία των ή και με συνδυασμό αυτών, καθώς επίσης και με στοιχεία των φυσικών προσώπων.
 • Δυνατότητα αυτόματου ελέγχου των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων.
 • Διαχείριση αιτήσεων για όλες τις υποθέσεις των επιχειρήσεων και παρακολούθηση αυτών. 
 • Δυνατότητα άμεσης ψηφιοποίησης και ανάκτησης όλων των εγγράφων που αφορούν τις επιχειρήσεις, για όλα τα μητρώα.
 • Δυνατότητα αυτόματης τήρησης ιστορικού αρχείου, όλων των μεταβολών που υφίστανται τα στοιχεία των επιχειρήσεων, με προηγούμενο και νέο περιεχόμενο.
 • Δυνατότητα τήρησης πρωτοκόλλου μητρώου, με αυτόματη πρωτοκόλληση όλων των εγγράφων που εκδίδονται.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης όλων των πιστοποιητικών των επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης των ιστορικών πιστοποιητικών των φυσικών προσώπων.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης των ιστορικών πιστοποιητικών
 • καταστατικών για όλες τις νομικές μορφές.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης όλων των ανακοινώσεων του ΓΕΜΗ, για όλες τις νομικές μορφές.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης στατιστικών στοιχείων, με όλα τα στοιχεία όλων των μητρώων, με εξαγωγή αυτών σε excel για περαιτέρω επεξεργασία.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής e-mail, με επιλογή επιχειρήσεων με οποιοδήποτε κριτήριο από τα στοιχεία που τηρούνται στα μητρώα και τήρηση ιστορικότητας αυτών.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής fax, με επιλογή επιχειρήσεων με οποιοδήποτε κριτήριο από τα στοιχεία που τηρούνται στα μητρώα και τήρηση ιστορικότητας αυτών.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής sms, με επιλογή επιχειρήσεων με οποιοδήποτε κριτήριο από τα στοιχεία που τηρούνται στα μητρώα και τήρηση ιστορικότητας αυτών.
 • Διαχείριση συνδρομών και επιβαρύνσεων ανά νομική μορφή.
 • Δυνατότητα τήρησης πολλών ταμείων είσπραξης συνδρομών και λοιπών εισπράξεων από ΥΜΣ ή ΓΕΜΗ.
 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας χρεώσεων, σε νέες εγγραφές επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα είσπραξης συνδρομών με ταχυπληρωμές και με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων με διάφορα κριτήρια.
 • Δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων για τα «υπόλοιπα συνδρομών».
 • Πλήρες σύστημα μαζικών τροποποιήσεων στοιχείων των μητρώων.
 • Πλήρες σύστημα παραμετροποίησης σταθερών δεδομένων.
 • Πλήρες σύστημα διαχείριση δικαιωμάτων, διαφορετικών επιπέδων χρηστών, ακόμη και σε επίπεδο πεδίου.

 

 

SGA Οικονομική Διαχείριση

 

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, είναι ένα πλήρως παραμετροποιημένο μηχανογραφικό σύστημα, που καλύπτει όλες τις ανάγκες της υπηρεσίας, με τα εξής υποσυστήματα:

 

 • Γενική – Αναλυτική λογιστική (διπλογραφικό σύστημα).
 • Διαχείριση εσόδων (απλογραφικό σύστημα).
 • Διαχείριση εξόδων (απλογραφικό σύστημα).
 • Διαχείριση παγίων – αποσβέσεων.
 • Διαχείριση αποθήκης αναλωσίμων.
 • Διαχείριση μισθοδοσίας.
 • Διαχείριση προσωπικού.

 

Μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά είναι:

 

 • Αυτόματη ενημέρωση της γενικής λογιστικής, από όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα.
 • Αυτόματη ενημέρωση εσόδων από άλλα συστήματα (Μητρώο - συνδρομές).
 • Αυτόματη έκδοση ενταλμάτων εξόδων.
 • Αυτόματη τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
 • Αυτόματη έκδοση ενταλμάτων απόδοσης κρατήσεων.
 • Δυνατότητα διαχείρισης όλων των κατηγοριών εργαζομένων (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ κλπ)
 • Αυτόματη έκδοση ενταλμάτων μισθοδοσίας όλων των κατηγοριών.
 • Αυτόματη δημιουργία αρχείου πληρωμών για ΕΑΠΜ.
 • Αυτόματη δημιουργία αρχείου ΑΠΔ και λοιπών υποχρεώσεων σε τρίτους.
 • Αυτόματη έκδοση στατιστικών στοιχείων με σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις.

 

SGA web-Επιμελητήριο

 

Το SGA web-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο, που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους αμφίδρομης επικοινωνίας και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, για την διεκπεραίωση των υποθέσεών των.

 

Τα πιστοποιημένα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν:

 

 • Να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις.
 • Να πληρώσουν τις συνδρομές ή άλλα τέλη, που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή web baking.
 • Να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία τους, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.
 • Να προβάλουν – εκτυπώσουν όλα τα έγγραφα που τηρεί το Επιμελητήριο για τα μέλη του.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Επιμελητήριο, όπως: Αίτηση για τροποποίηση στοιχείων επιχείρησης (καταστατικά τροποποιήσεων).
 • Αίτηση για πράξη προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
 • Αίτηση για διαγραφή επιχείρησης.
 • Αίτηση για εγγραφή ατομικής επιχείρησης.
 • Αίτηση για προεγγραφή.
 • Αίτηση για ανανέωση αδειών ειδικών μητρώων.
 • Αίτηση για ανανέωση συμβολαίων ειδικών μητρών ασφαλιστών.
 • Αίτηση για κατάθεση φακέλων ισολογισμών.
 • Αίτηση για κατάθεση πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων.
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας της υπηρεσίας με τον αιτούντα μέσω e-mail. 
 • Δυνατότητα ενημέρωσης του αιτούνται μέσα από την πλατφόρμα, για την πορεία του αιτήματός του.
 • Δυνατότητα παραλαβής μέσα από την πλατφόρμα όλων εγγράφων, που εκδίδει το Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις όπως: πιστοποιητικά καταστατικών, ανακοινώσεις κ.α.

 

Οι πολίτες - επιχειρήσεις μπορούν:

 

 • Να αναζητήσουν επιχειρήσεις με διάφορα στοιχεία των.
 • Να αναζητήσουν επιχειρήσεις με βάση την δραστηριότητα τους ΚΑΔ 2008 και τους δήμους.

 

 Τα πλεονεκτήματα για το Επιμελητήριο είναι:

 

 • Αύξηση της αποδοτικότητας και η ενίσχυση της διαφάνειας.
 • Μείωση του χρόνου των καθημερινών γραφειοκρατικών συναλλαγών των υπαλλήλων με τους συναλλασσόμενους.
 • Αυτόματη διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων μετά τον έλεγχο από την υπηρεσία.

 

 

Δείτε περισσότερα στις ΛΥΣΕΙΣ