Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υπογράφει και ξεκινάει το έργο «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA)».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση μίας ενιαίας πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων, ανεξάρτητης από το ΓΕΜΗ, η οποία θα συγκεντρώνει τα δημόσια δεδομένα των επιχειρήσεων όλων των Επιμελητηρίων.

Στην πλατφόρμα θα υλοποιηθούν βασικές υπηρεσίες  χρήσης της πληροφορίας αυτής για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ. Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:

1.      Ενιαίος Επιχειρηματικός κατάλογος με σύνθετα κριτήρια αναζήτησης

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των μητρώων των Επιμελητηρίων, η ενιαία πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων που θα υλοποιηθεί, θα συγκεντρώνει/συγχρονίζει μέσω ασφαλών μηχανισμών τα δημόσια δεδομένα των επιχειρήσεων από τα μητρώα όλων των Επιμελητηρίων σε μια κοινή «τοποθεσία» ώστε να είναι προσβάσιμα απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους.

2.      Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων των επιμελητηρίων, από δεδομένα που θα αναρτούν ασφαλιστικές εταιρείες με τα συμβόλαια αστικής ευθύνης που εκδίδουν και εκπαιδευτικοί φορείς, με τα πιστοποιητικά σπουδών για την ανανέωση της άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν εξωστρέφεια και εκδίδουν συμβόλαια αστικής ευθύνης, κάθε φορά που εκδίδουν ένα τέτοιο συμβόλαιο, αυτό θα διαβιβάζεται στην πλατφόρμα της ΚΕΕΕ και από εκεί στο μητρώο του αντίστοιχου επιμελητηρίου που ανήκει  ο ασφαλιστής. Ίδια διαδικασία θα γίνεται και για τα πιστοποιητικά σπουδών  για την ανανέωση της άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από όσους εκπαιδευτικούς οργανισμούς διαθέτουν εξωστρέφεια.

3.      Αυτόματη ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της ΚΕΕΕ για την ετήσια απαίτηση του 3,5% των εισπραχθέντων συνδρομών των επιμελητηρίων.

Θα αναπτυχθούν ανά Επιμελητήριο ειδικές υπηρεσίες λογισμικού, τα οποία θα διαβιβάζουν στην πλατφόρμα της ΚΕΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την υποχρέωση – απόδοση του παραπάνω ποσού και ανάλογα θα ενημερώνεται το λογιστικό σύστημα της ΚΕΕΕ.

4.      Έκδοση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εισπραξιμότητα των συνδρομών των επιμελητηρίων, με διάφορα κριτήρια π.χ. νομική μορφή κλπ.

Ειδικά για τις συνδρομές που εισπράττουν τα Επιμελητήρια από τα μέλη τους, είναι χρήσιμη η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων με τη χρήση διάφορων κριτηρίων που αφορούν είτε τον χρόνο (χρονικό διάστημα είσπραξης) είτε χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (π.χ. Νομική Μορφή). Για το σκοπό αυτό η ενιαία πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων που θα υλοποιηθεί, θα συγκεντρώνει/συγχρονίζει τα δεδομένα που αφορούν τις εισπραχθείσες συνδρομές όλων των Επιμελητηρίων σε μια κοινή «τοποθεσία» ώστε να είναι προσβάσιμα απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους (Επιμελητήρια, ΚΕΕΕ).