Η SGA συνεργάστηκε με την εταιρεία ‘Central parking’ για την δημιουργία του συστήματος ‘SGA Parking’. Σκοπός της εφαρμογής ήταν να αναπτυχθεί αυτοματοποιημένη διαχείριση των συναλλαγών με τους πελάτες που χρησιμοποιούν τον χώρο του parking. Το σύστημα καλύπτει τις ανάγκες στις συναλλαγές τόσο με τους μόνιμους όσο και με τους διαβατικούς πελάτες του ‘Central parking’
 
Βασικά Χαρακτηριστικά

Το σύστημα SGA Parking αποτελείται από τρεις επιμέρους εφαρμογές λογισμικού σε μια κοινή βάση δεδομένων:

 • Την εφαρμογή SGA Server, η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του Central Parking,
 • Την εφαρμογή SGA Client η οποία αποτελεί το βασικό λογισμικό για τη διαχείριση διαβατικών και μόνιμων πελατών,
 • Την εφαρμογή SGA Transfer η οποία ενημερώνει την Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής με όλες τις συναλλαγές των πελατών.


Η εφαρμογή παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και διαχείρισης χρηστών. Επίσης υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα χρήσης έτσι ώστε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες, όπως για παράδειγμα στην διαχείριση τιμοκαταλόγων. Παραμετροποίηση συστήματος συναλλαγών διαβατικών πελατών

Η εφαρμογή περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων ωριαίας χρέωσης και αντιστοίχηση των τιμοκαταλόγων σε συγκεκριμένες περιόδους κατά την διάρκεια της ημέρας (ζώνες). Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αντιστοίχιση διαφορετικών ζωνών χρέωσης σε διαφορετικές μέρες της εβδομάδος καθώς επίσης και σε αργίες.

Το σύστημα είναι ικανό να παράγει μια σειρά από Στατιστικά Στοιχεία με γραφικό τρόπο και επιτρέπει μεγάλη παραμετροποίηση για τα εξαγόμενα στοιχεία με σκοπό να είναι απολύτως χρηστικά για κάθε περίσταση.

Για τις ανάγκες του λογιστηρίου του ‘CentralParking’ η SGA δημιούργησε μία εφαρμογή η οποία αναλαμβάνει να μεταφέρει όλες τις συναλλαγές, αυτόματες και μη, στην Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής που έχει επίσης αναπτυχθεί από την Εταιρία μας

Συνοπτική περιγραφή των εργασιών του λογισμικού

 • Εκτύπωση Αποδείξεων ή τιμολογίων
 • Εκτύπωση μαγνητικών καρτών και ενημέρωσης του συστήματος για τους νέους πελάτες
 • Ανάγνωση - Εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας του εισερχόμενου αυτοκινήτου και ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων
 • Ανάγνωση barcode από τον slot barcode reader και υπολογισμός του πληρωτέου ποσού και ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων
 • Πλήρη διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων ωριαίας χρέωσης και αντιστοίχηση των τιμοκαταλόγων σε συγκεκριμένες περιόδους κατά την διάρκεια της ημέρας (ζώνες)
 • Ανάγνωση μαγνητικών καρτών και ανανέωση του υπόλοιπου διαθέσιμου χρόνου για τους πελάτες με χρονοχρέωση, υπολογισμός του πληρωτέου ποσού καθώς και ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων
 • Εκτύπωση του αριθμού κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης
 • Εκτύπωση με τις κινήσεις ενός αυτοκινήτου
 • Στατιστικά

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση: