Υπάρχουσα κατάσταση

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις μέλη των, για την μεταξύ των επικοινωνία:

  • ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών
  • οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών
  • οργάνωση σεμιναρίων
  • Την νομική μορφή των επιχειρήσεων

Οι αναρτήσεις θα έχουν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης που θα καθορίζεται είτε από τον αναρτώντα είτε από το σύστημα διαχείρισης. Η ανάρτηση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ανάλογα την κατηγορία και τον τύπο της.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και να αναγνώσουν προηγούμενες αναρτήσεις. 

Οι επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων, πλέον έχουν τη λύση για:

  • οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών
  • οργάνωση εκδηλώσεων
  • οργάνωση σεμιναρίων
  • αναζητήσεις συνεργασιών
  • προσφορές αγαθών και υπηρεσιών
  • ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών