Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή – εμπορία αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να προωθήσουν μια πολιτική διαφάνειας προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά – υπηρεσίες που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος των αλλά και το πελατολόγιο των.

Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των αγαθών – υπηρεσιών που προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο σημείο του διαδικτύου, με την υποστήριξη και το κύρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή.

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένεςστο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα Έτσι οι επιχειρήσεις«Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», να τις αναζητούν είτε ανά προμηθευτή, είτε ανά αγαθό ή υπηρεσία.

Έτσι οι καταναλωτές:

Θα μπορούν να βρουν ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες, θα μπορούν να βρουν τις εγγυήσεις που επιθυμούν και να μπορούν να βρουν τις επιχειρήσεις που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των.

 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι  Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Το επίπεδο της ΒΔ υλοποιείται σε ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα, επίσης είναι υβριδική και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Σχεσιακό τμήμα (Relational Database) για την αποθήκευση των στοιχείων των χρηστών κ.λ.π Μη σχεσιακό τμήμα (NoSql) για την αποθήκευση των αρχείων τον εγγυήσεων. Ο λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων.

Τμήμα γρήγορης αναζήτησης με την χρήστη του elastic search. Το σύστημα αυτό παρέχει άμεση αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων άμεσα. Επίσης, παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης μεγάλου αριθμού χρηστών με οριζόντια επέκταση.