ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Τ.Ο.Ε.Β.

 

Διαχείριση Μητρώου καλλιεργητών
• Στοιχεία που περιγράφουν ένα μέλος τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά του ΟΣΔΕ.
• Οικονομικές καρτέλες τους.
• Δυνατότητα επισύναψης των διαφόρων εγγράφων που προσκομίζουν στο Οργανισμό (αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, φωτογραφίες κ.α.).
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS ή e-mail, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα μέσω του συστήματος κατόπιν επιλογών σας.

 

Διαχείριση Μητρώου Αγροτεμαχίων
• Η Διαχείριση Αγροτεμαχίων, σας δίνει τη δυνατότητα να τα περιγράψετε με λίγες ή πολλές πληροφορίες πλήρως προσαρμοσμένες στα αρχεία του ΟΣΔΕ. Μερικές από τις πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στα αγροτεμάχια είναι:
• Αγρόκτημα, Περιοχή, Διώρυγα, Κανάλι, Καλλιέργεια, Έκταση Ολική και Αρδεύσιμη σε m2 ή στρέμματα κ.α.
• Ιστορικό (οικονομικό & ιδιοκτησιακό) των αγροτεμαχίων από την πρώτη δήλωσή του στον Οργανισμό,
• Σύνδεση αγροτεμαχίου με πολλούς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές, με δυνατότητα διατήρησης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν στο αγροτεμάχιο.

Χρεώσεις
• Οι Χρεώσεις των αγροτεμαχίων γίνονται μαζικά ή και μεμονωμένα με τη δήλωση του αγροτεμαχίου.
• Αυτόματη ενσωμάτωση χρεώσεων στην οικονομική καρτέλα του μέλους ιδιοκτήτη ή καλλιεργητή, ανάλογα με το πώς λειτουργεί ο Οργανισμός.
• Μαζική χρέωση Διάφορων Χρεώσεων (πρόστιμα, ταχυδρομικά τέλη κ.ά.) με παραμετρικό σχεδιασμό των κινήσεων.
• Δυνατότητα Συμψηφισμών υπολοίπων μεταξύ μελών.

Τιμοκατάλογοι
• Οι Τιμές Χρέωσης των αγροτεμαχίων καταχωρούνται σε Ειδικό Τιμοκατάλογο και μπορούν να επηρεάζονται βάσει των σχετικών αποφάσεων και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε Οργανισμού, από παραμέτρους όπως:
• το αγρόκτημα,
• την περιοχή,
• την καλλιέργεια,
• τον τρόπο άρδευσης κ.ά.
• Η καταχώρησή τους γίνεται μαζικά ή μεμονωμένα.

Ταμείο / Εισπράξεις
• Οι Εισπράξεις γίνονται:
• είτε με ταυτόχρονη έκδοση διπλοτύπου
• είτε με απλή καταχώρηση των χειρόγραφων
• πάντα με αντιστοίχιση οφειλών-πληρωμών και ταυτόχρονη-αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του μέλους, του αγροτεμαχίου, των Λογιστικών Βιβλίων και του Ταμείου.
• Η πληρωμή ενός αγροτεμαχίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με αξιόγραφα με παρακολούθηση όλου του «ιστορικού» των αξιόγραφων.

Εκπτώσεις / Επιβαρύνσεις 
• Οι εκπτώσεις και οι τόκοι υπολογίζονται :
• Με μαζική διαδικασία υπολογισμού και καταχώρησής τους επί επιλεγμένων από τον χρήστη οφειλών ή
• Κατά την είσπραξη οφειλών υπολογίζονται αυτόματα οι εκπτώσεις ή οι τόκοι που αναλογούν στην περίοδο που θα γίνει, βάσει ειδικού πίνακα εκπτώσεων/τόκων.