ΚΑΘΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

Το πρόγραμμα Ασφαλιστικές Μεσιτείες περιλαμβάνει:

Διαχείριση Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων, Ζημιών:

  • Δυνατότητα εισαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων, Ζημιών από τους χρήστες.
  • Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων για κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες από αρχείο ανά μήνα.
  • Αποθηκεύεται το πλήρες ιστορικό συμβολαίων με τα επί μέρους στοιχεία τους
  • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης Συμβολαίων, Πρόσθετων Πράξεων και Ζημιών με δυνατότητα αναζήτησης και το ιστορικό τους


Διαχείριση Παραγωγών και Εταιρειών:

  • Αναλυτικά τα στοιχεία Παραγωγών και Εταιρειών
  • Δυνατότητα εισαγωγής κλάδων, καλύψεων και πακέτων κάλυψης ανά εταιρεία
  • Αναλυτικά ποσοστά προμήθειας ανά εταιρεία, κλάδο, κάλυψη και χρήση
  • Αναλυτικά ποσοστά προμήθειας ανά παραγωγό, κλάδο, κάλυψη και χρήση
  • Δημιουργία Εκτυπώσεων/ Αρχείων που αφορούν την παραγωγή για κάθε παραγωγό και για κάθε εταιρεία
  • Καρτέλες παραγωγών και εταιρειών με χρεώσεις πιστώσεις
  • Παρακολούθηση υπολοίπων και ηλικίας υπολοίπων παραγωγών και εταιρειών


Υπολογισμός Παραγωγής:

  • Με επιλογή του χρήστη γίνεται κάθε τέλος του μήνα διαδικασία υπολογισμού παραγωγής
  • Υπολογισμός Παραγωγής ανά Παραγωγό και ανά Εταιρεία
  • Μετά το κλείσιμο του μήνα δημιουργία εκτυπώσεων/αρχείων με τα στοιχεία αναλυτικής παραγωγής ανά παραγωγό ή ανά εταιρεία. Αναλυτικά τα συμβόλαια, τα ασφάλιστρα τους, οι προμήθειες και οι κρατήσεις
  • Δημιουργία και αποθήκευση σε άλλο δίσκο των αναλυτικών στοιχείων παραγωγής παραγωγών (σε PDF) για μετέπειτα εύκολη πρόσβαση
  • Ενημέρωση στις Καρτέλες Παραγωγών με τις αντίστοιχες χρεώσεις
  • Ενημέρωση στις Καρτέλες Εταιρειών με τις αντίστοιχες πιστώσεις


Ταμείο:

  • Δυνατότητα καταχώρησης καθημερινών κινήσεων είτε παραγωγών είτε εταιρειών
  • Καταχώρηση Πληρωμών (Επιταγές, Μετρητά)
  • Χαρτοφυλάκιο με ιστορικό επιταγών, μεταβιβάσεων
  • Ληξιάριο Πληρωτέων, Εισπρακτέων Επιταγών


Εκτυπώσεις:

  • Ληξιάριο Συμβολαίων
  • Στατιστικά Παραγωγής Ανά περίοδο
  • Συγκριτικές Καταστάσεις Ασφαλίστρων με το προηγούμενο έτος
  • Κατανομή Συμβόλαιων και Πρόσθετων Πράξεων ανά Εταιρεία και κλάδο για κάθε Παραγωγό
  • Βεβαιώσεις Αποδοχών Αναλυτικά ή Συγκεντρωτικά ανά χρονική περίοδο
  • Κινήσεις Λογαριασμών Εσόδων Εξόδων
  • Πελατολόγιο
  • Όλες οι εκτυπώσεις μπορούν αποθηκευτούν σε αρχείο


Πρόσθετη Λειτουργικότητα:

  • Δυνατότητα διαφορετικών προνομίων ανά χρήστη
  • Δυνατότητα εξαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων ανά μήνα και παραγωγό,
  • Δυνατότητα ελέγχου Ενεργειών ανά χρήστη ανά ημέρα σχετικά με καταχωρήσεις  Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων,
  • Δυνατότητα λειτουργίας του ασφαλιστικού πρακτορείου και σαν ασφαλιστικός πράκτορας. Διαχείριση συμβολαίων και προμηθειών του ιδίου,
  • Προγραμματισμένο καθημερινό Backup και δυνατότητα εύκολου backup από τον χρήστη.