Ολοκλήρωση του έργου Διασύνδεση ΓΕΜΗ με ΟΠΣ Επιμελητηρίων

Η SGA για το σύνολο των Επιμελητηρίων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της, ολοκλήρωσε την τροποποίηση των ΟΠΣ αυτών και την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ, για την αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών των παλιών επιχειρήσεων και των εγγραφών των νέων εταιρειών, στο οικείο Επιμελητήριο και την διαχείριση και απόδοση των εισπράξεων για την σύσταση εταιριών.