Πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 27001:2013

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001


Η SGA Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και της ικανοποίησης των πελατών της. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ειδικές λογισμικές εφαρμογές, για την λεπτομερή ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της.

Η SGA Α.Ε. παρακολουθεί την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές λειτουργίας και συστηματικό έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών. Η επικοινωνία με τους πελάτες της βασίζεται στο ίδιο πλαίσιο, προωθώντας τυποποιημένες διαδικασίες. Οι αιτήσεις και τα παράπονα τους παρακολουθούνται με μέθοδο και προωθείται η βέλτιστη λύση για την ικανοποίηση τους.


Για τον λόγο αυτό η SGA Α.Ε. ανέπτυξε ειδικό λογισμικό παρακολούθησης των αιτημάτων των πελατών της (SGA Bureaucracy)

 Έτσι οι αιτήσεις των πελατών εισάγονται στην εφαρμογή από τον υπεύθυνο παραλαβής αιτημάτων και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος. Οι αιτήσεις αναλύονται και κατανέμονται στους προγραμματιστές ή στους τεχνικούς της εταιρείας. Η διάρκεια της ολοκλήρωσης των αιτημάτων καταγράφεται στην εφαρμογή, και το αποτέλεσμα και η ροή των διεργασιών που ακολουθήθηκαν ελέγχονται από τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου. Η τελική αποστολή των προσθηκών ή βελτιώσεων που απαιτήθηκαν γίνεται άμεσα με ηλεκτρονικά μέσα στους servers του πελάτη.


Στο πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας συμμετέχει τόσο η Διοίκηση με την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων, όσο και οι εργαζόμενοι. Η SGA Α.Ε. έχει ως στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες της για μακροχρόνια και αμοιβαία επικερδή συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μεθοδολογία και αποτελεί ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

 Πιστοποίηση ποιότητας ISO 27001

 Η SGA Α.Ε.

ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και εμπορίας λογισμικού.

 Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών και καινοτόμων διαδικασιών.

 Η SGA Α.Ε. εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών / Προσωπικών Δεδομένων που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών/ Προσωπικών Δεδομένων, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της

 Η SGA Α.Ε. εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.

 

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση: